Black soldier fly แมลงวันลาย

ประโยชน์ แมลงวันลาย (Black soldier fly)

แมลงวันลาย ( Hermetia illucens L.) หรือ Black Soldier Fly  เป็นแมลงที่ไม่เป็นพาหะนำโรค ไม่เป็นศัตรูพืชและไม่ก่อให้เกิดความรำคาญต่อชุมชน สามารถพบได้ทั่วไปในสภาพภูมิอากาศเขตร้อนและเขตอบอุ่น เมื่อตัวเต็มวัยจะมีลักษณะภายนอกคล้ายตัวต่อ ลำตัวมีสีดำ มีสีขาวให้เห็นชัดเจนที่ปลายขาทุกคู่

แมลงวันลายสามารถเจริญได้ที่อุณหภูมิระหว่าง 10- 45 องศาเซลเซียส แมลงวันลายมีการแพร่กระจายได้มากในเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤศจิกายน โดยในเดือนเมษายนหนอนแมลงวันลายมีปริมาณน้อยและเพิ่มปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนสิงหาคม เป็นช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าช่วงอื่นๆ และค่อยๆ ลดปริมาณลงในช่วงปลายฤดูฝน

 

วงจรชีวิตของแมลงวันลาย

แบ่งเป็น 5 ระยะ คือ

 1. ระยะไข่ 3-4 วัน
 2. ระยะตัวหนอน 14-18 วัน
 3. ระยะก่อนเข้าดักแด้
 4. ระยะดักแด้ 10-15 วัน
 5. ตัวเต็มวัยเพียง 3-4 วัน

 

วงจรชีวิต แมลงวันลาย

 

ข้อแตกต่าง ระหว่าง แมลงวันลาย กับ แมลงวันบ้าน

  แมลงวันลาย (Black soldier fly) แมลงวันบ้าน (House Fly)
  แมลงวันลาย แมลงวันบ้าน 1
ในระยะไข่  3- 4  วัน  1 วัน
ระยะตัวหนอน  14 – 18 วัน  5-14 วัน
ระยะดักแด้  10 – 15 วัน  3-10 วัน
ตัวเต็มวัย  3 – 4 วัน  21- 28 วัน

 

เราจะเห็นว่า  ระยะตัวหนอน แมลงวันลาย มากกว่า แมลงวันบ้าน ทำให้ช่วยย่อยวัตถุอินทรีย์ได้มากกว่า และที่สำคัญ ระยะตัวเต็มวัย แมลงวันลายมีอายุสั้นกว่า แมลงวันบ้าน    ดังนั้น เราจะเห็นตัวแมลงวันลายในช่วง  3- 4 วันเท่านั้น ซึ่งต่างจากแมลงวันบ้านที่จะก่อความรำคาญให้เราได้นาน ถึง เกือบ 1 เดือน

 

เกลียดแมลงวันบ้าน ต้องเลี้ยงแมลงวันลาย

จากการศึกษาวิจัยพบว่า แมลงวันลาย สามารถควบคุมแมลงวันทั่วไปได้ โดยการปล่อยสารยับยั่งการวางไข่ ทำให้แมลงวันทั่วไปไม่เข้ามาใกล้อาณาเขต

 

ประโยชน์ของแมลงวันลาย

ใช้หนอนแมลงวันลายกินซากและช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ เพราะหนอนแมลงวันลายมีพฤติกรรมในการกินอาหารได้มากถึง 25-500 มิลลิกรัมต่อวัน เพื่อสะสมไขมันและโปรตีนไว้เป็นพลังงานในการดำรงชีวิตและสืบพันธุ์ เพราะในระยะโตเต็มวัยจะไม่กินอาหาร

การใช้หนอนแมลงวันลายย่อยสลายเศษซากอาหารอินทรีย์วัตถุ เช่นผัก ผลไม้ อาหารเหลือ ช่วยให้การกำจัดขยะอินทรีย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเนื่องจากหนอนแมลงวันลายกินอาหารสะสมเป็นจำนวนมาก เมื่อทำการศึกษาพบว่า ตัวหนอนแมลงวันลายมีคุณค่าทางโภชนาการสูง พบว่ามีโปรตีน 42% , ไขมัน 35% ,พลังงาน 2,900 กิโลแคลลอรี่ต่อกิโลกรัม กรดอะมิโนและธาตุอาหารอื่นๆ จึงเป็นที่สนใจในวงการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เช่น เป็นอาหารไก่ ปลา หรือ หมู

ประโยชน์ทางตรง และทางอ้อมของแมลงวันลายมีดังนี้

 • ลดค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารสัตว์
 • ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะอินทรีย์
 • รายได้จากการเผยแพร่องค์ความรู้ในการศึกษาดูงานและขายคู่มือ
 • สร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมเกษตร/ผู้ด้อยโอกาส/ลดค่า ปชส.
 • ลดการเกิดภาวะโลกร้อน
 • ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการกำจัดขยะอินทรีย์ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล
 • พัฒนาอาชีพเสริมสำหรับเกษตรกร/ผู้ด้อยโอกาส
 • สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในประเด็น BCG in Action BCG in Action/Zero Waste ที่มุ่งเน้นไปที่แหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่จากแมลง และการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่
 • ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

รู้หรือไม่ว่า
หนอนแมลงวันลาย สามารถย่อยขยะอินทรีย์ได้สูงถึง ร้อยล่ะ 70 มากกว่าใส้เดือนดิน ประมาณ 5 เท่า

 

CR:
https://www.lib.ku.ac.th/2019/index.php/research-support/info-deedee/1291-hermetiaillucens
https://www.marang168.com